Biblia Hosanna

1 Jana

Powrót do listy ksiąg

1
(1) Co było od początku, co słyszeliśmy o Słowie życia, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotykały - (2) a życie zostało objawione, i widzieliśmy, i składamy świadectwo, i głosimy wam życie wieczne, które było u Ojca, i zostało objawione nam - (3) co widzieliśmy i słyszeliśmy, głosimy również i wam, abyście i wy mieli społeczność z nami. A społeczność ta jest z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. (4) A to piszemy, aby radość nasza była pełna.

(5) A to jest nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i głosimy wam, że Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. (6) Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. (7) Jeśli chodzimy w świetle tak, jak On jest w świetle, mamy społeczność ze sobą nawzajem, i krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z każdego grzechu. (8) Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. (9) Jeśli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jest wierny i sprawiedliwy, tak że odpuści nam grzechy i oczyści nas z każdej niesprawiedliwości. (10) Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego Słowa.

2
(1) Dzieci moje, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. A jeśli ktoś by zgrzeszył, mamy obrońcę u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego. (2) On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale i za [grzechy] całego świata. (3) A po tym poznajemy, że go poznaliśmy, że przestrzegamy Jego przykazań. (4) Kto mówi: Znam Go, a nie przestrzega Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. (5) Kto natomiast zachowuje Jego słowo, w tym prawdziwie miłość Boga osiągnęła doskonałość. Po tym poznajemy, że jesteśmy w Nim. (6) Kto mówi, że w Nim trwa, powinien samemu tak postępować, jak On postępował.

(7) Umiłowani, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest Słowo, które usłyszeliście. (8) Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w Nim i w was, że ciemność ustępuje i świeci już prawdziwe światło. (9) Ten, kto mówi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, aż do teraz jest w ciemności. (10) Kto miłuje swojego brata, trwa w świetle i nie ma w nim zgorszenia. (11) Kto zaś nienawidzi swojego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności, i nie wie, dokąd idzie, ponieważ ciemność zaślepiła jego oczy. (12) Piszę do was, dzieci, że odpuszczone są wam grzechy przez Jego Imię. (13) Piszę do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, że zwyciężyliście złego. (14) Napisałem do was, dzieci, że poznaliście Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, że jesteście mocni i Słowo Boże trwa w was, i zwyciężyliście złego. (15) Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest od Ojca, lecz jest ze świata. (17) A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. Kto zaś pełni wolę Boga, trwa na wieki.

(18) Dzieci, jest ostatnia godzina i, jak słyszeliście, że ma przyjść antychryst, oto teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że to jest ostatnia godzina. (19) Wyszli spośród nas, ale nie byli spośród nas. Gdyby bowiem byli spośród nas, pozostaliby z nami. Lecz [stało się to], aby zostało ujawnione, że nie wszyscy są spośród nas. (20) A wy macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni poznaniem. (21) Nie napisałem do was, że nie znacie prawdy, lecz że znacie ją i że żadne kłamstwo nie jest z prawdy. (22) Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który odrzuca Ojca i Syna. (23) Każdy, kto odrzuca Syna, nie ma też i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. (24) Co do was, niech trwa w was to, co słyszeliście od początku. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. (25) A taka jest obietnica, którą On nam dał: życie wieczne. (26) To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. (27) Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie, aby ktoś was nauczał. Lecz jak Jego namaszczenie naucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, tak trwajcie w Nim, jak was nauczył.

(28) A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli śmiałość i w czasie Jego przyjścia nie zostali przez Niego zawstydzeni. (29) Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość z Niego się narodził.

3
(1) Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, ponieważ nie poznał Jego. (2) Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, podobni będziemy do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. (3) A każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. (4) Każdy, kto popełnia grzech, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. (5) A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. (6) Każdy, kto w Nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. (7) Dzieci, niech nikt was nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. (8) Kto popełnia grzech, jest z diabła, ponieważ diabeł grzeszy od początku. Dlatego Syn Boży się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła. (9) Każdy, kto został zrodzony z Boga, nie popełnia grzechu, ponieważ trwa w nim nasienie Boże, i nie może grzeszyć, ponieważ jest zrodzony z Boga. (10) Po tym poznajemy dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, również i ten, kto nie miłuje swojego brata.

(11) Gdyż taka jest nowina, którą słyszeliście od początku, że mamy się darzyć wzajemną miłością. (12) Nie tak, jak Kain, który był od złego i zamordował swojego brata. A dlaczego go zamordował? Ponieważ jego uczynki były złe, zaś uczynki jego brata sprawiedliwe. (13) I nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. (14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, nadal jest martwy. (15) Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mordercą. A wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego, które by w nim trwało. (16) Po tym poznaliśmy miłość, że On położył za nas swoją duszę. My także powinniśmy położyć dusze za braci. (17) Jeśli ktoś ma dobra tego świata i widzi swojego brata w potrzebie, a zamknąłby swoje serce przed nim, jak może w nim trwać miłość Boga. (18) Dzieci, miłujmy nie słowem czy językiem, lecz czynem i prawdą.

(19) W ten sposób poznamy, że jesteśmy w prawdzie, i uspokoimy przed Nim nasze serce. (20) Bo jeśli oskarża nas serce, większy jest Bóg od naszego serca i wie wszystko. (21) Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, jesteśmy pewni siebie przed Bogiem, (22) i otrzymujemy od Niego to, o co prosimy, gdyż przestrzegamy Jego przykazań i czynimy to, co Jemu się podoba. (23) A Jego przykazanie jest takie, abyśmy uwierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i byśmy miłowali siebie nawzajem, zgodnie z przykazaniem, które nam dał. (24) A kto przestrzego Jego przykazań, trwa w Nim, a On w nim. To, że trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

4
(1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków wyszło na świat. (2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest od Boga. (3) A każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest od Boga, lecz jest to [duch] antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. (4) Wy jesteście z Boga, dzieci, i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który jest w was, niż ten, który jest w świecie. (5) Oni są ze świata, dlatego mówią po światowemu, a świat ich słucha. (6) My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy Ducha prawdy i ducha fałszu.

(7) Umiłowani, miłujmny się nawzajem, ponieważ miłość jest od Boga, i każdy, kto miłuje, jest zdrodzony z Boga i z na Boga. (8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością. (9) Miłość Boga do nas objawiła się w tym, że Bóg posłał na świat swojego Syna Jednorodzonego, abyśmy żyli dzięki Niemu. (10) Na tym polega miłość, że nie my zaczęliśmy miłować Boga, lecz On umiłował nas i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. (11) Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, i my powinniśmy miłować się nawzajem. (12) Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas, a Jego miłość w nas stała się doskonała. (13) Po tym poznajemy, że trwamy w Nim a On w nas, że dał nam ze swojego Ducha. (14) A my zobaczyliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, zbawiciela świata. (15) Kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym trwa Bóg, a on w Bogu. (16) I my poznaliśmy, i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma względem nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. (17) W tym miłość do nas stała się doskonała, abyśmy mieli pewność w dniu sądu, ponieważ jak On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie. (18) W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk wywoływany jest przez karę, zaś ten, kto się boi, nie jest doskonały w miłości. (19) My miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. (20) Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą, bowiem kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (21) A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata.

5
(1) Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, został zrodzony z Boga, i każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje również tego, który jest z Niego zrodzony. (2) Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, że miłujemy Boga i przestrzegamy Jego przykazań. (3) Na tym bowiem polega miłość do Boga, że przestrzegamy Jego przykazań, a Jego przykazania nie są uciążliwe. (4) Gdyż wszystko, co jest zrodzone z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara. (5) Kim zaś jest ten, kto zwycięża świat, jeśli nie tym, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

(6) On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A poświadcza to Duch, ponieważ Duch jest prawdą. (7) Gdyż trzej składają świadectwo. (8) Duch, woda i krew, a ci trzej są jednym. (9) Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, świadectwo Boga jest większe, ponieważ, takie jest świadectwo Boga, że zaświadczył o swoim Synu. (10) Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, ponieważ nie uwierzył w świadectwo, które złożył Bóg o swoim Synu. (11) A takie jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. (12) Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.

(13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. (14) A to jest ta śmiałość, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. (15) A skoro wiemy, że na wysłuchuje, gdy o coś prosimy, wiemy, że mamy od Niego [odpowiedź] na prośby, które zanieśliśmy. (16) Jeśli ktoś zobaczy swojego brata, który popełnia grzech nie [prowadzący] ku śmierci, niech się modli, a [Bóg] da mu życie. [Mam na myśli tych], którzy nie popełniają grzechu [prowadzącego] ku śmierci. Jest grzech [prowadzący] ku śmierci, nie o takim mówię, aby prosić. (17) Każda niesprawiedliwość jest grzechem, lecz jest grzech, który [nie prowadzi] ku śmierci. (18) Wiemy, że każdy, kto został zrodzony z Boga, nie grzeszy, lecz zrodzony z Boga pilnuje się i zły go nie dotyka. (19) Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi z złym. (20) Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Prawdziwego. Wszak jesteśmy w Prawdziwym, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. (21) Dzieci, strzeżcie się bożków.

Powrót do listy ksiąg