Biblia Hosanna

2 Tymoteusza

Powrót do listy ksiąg

1
(1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, zgodnie z obietnicą życia w Chrystusie Jezusie, (2) do Tymoteusza, umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana. (3) Jestem wdzięczny Bogu, któremu służę z czystym sumieniem jak moi przodkowie, gdy nieustannie wspominam cię w moich modlitwach nocą i dniem. (4) Pamiętając o twoich łzach pragnę cię zobaczyć, aby napełniła mnie radość. (5) Wspominam twoją nieobłudną wiarę, która najpierw zadomowiła się w twojej babce Lois oraz twojej matce Eunice, a jestem pewny, że i w tobie. (6) Z tego powodu przypominam ci, abyś rozpalił na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. (7) Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i rozsądku. (8) Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu ani mnie, Jego więźnia, lecz, wsparty mocą Boga, podejmij wraz ze mną trud dla Ewangelii. (9) On zbawił nas i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, lecz zgodnie ze swoim uprzednim postanowieniem i łaską, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. (10) I została objawiona teraz przez objawienie naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który pokonał śmierć, a życie i nieśmiertelność oświetlił przez Ewangelię, (11) której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. (12) Z tego powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, bo wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewny, że On ma moc, aby zachować mój depozyt na ten dzień. (13) Miej za wzór zdrowe słowa, które ode mnie usłyszałeś w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. (14) Dobrego depozytu strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. (15) Wiesz o tym, że w Azji wszyscy odwrócili się ode mnie, wśród nich jest Figelos i Hermogenes. (16) Nie Pan obdarzy miłosierdziem dom Onezyfora, że często mnie pokrzepiał i nie wstydził się moich kajdanów, (17) lecz gdy przybył do Rzymu, gorliwie mnie szukał, i znalazł. (18) Niech mu Pan da znaleźć miłosierdzie u Pana w tym dniu. A jak wielkie posługi oddał mi w Efezie, ty sam wiesz lepiej.

2
(1) Ty więc, moje dziecko, umacniaj się w łasce w Chrystusie Jezusie, (2) a co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. (3) Znoś trudy razem [ze mną] jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. (4) Nikt, kto pełni służbę wojskową, nie wikła się w sprawy życiowe, aby przypodobać się temu, kto go powołał do wojska. (5) A jeśli ktoś startuje w zawodach, nie otrzyma wieńca, jeśli nie rywalizuje zgodnie z przepisami. (6) Rolnik, który ciężko pracuje, jako pierwszy powinien korzystać z plonów. (7) Rozważaj, co mówię, a Pan da ci zrozumienie we wszystkim. (8) Pamiętaj o Jezusie Chrystusie z rodu Dawida, który zgodnie z moją Ewangelią powstał z martwych. (9) Dla niej znoszę cierpienia aż do więzów, niczym przestępca, ale Słowo Boże nie jest związane. (10) Dlatego znoszę wszystko z powodu wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie z chwałą wieczną. (11) Wiarygodne Słowo: Jeśli bowiem umarliśmy razem [z Nim], [z Nim] też żyć będziemy. (12) Jeśli wytrwamy, będziemy razem z [Nim] królować. Jeśli się [Go] wyprzemy, to i On nas się wyprze. (13) Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bowiem nie może wyprzeć się samego siebie. (14) Przypominaj o tym, składając świadectwo przed Bogiem, aby walczyć o słowa, bo żaden z tego pożytek, a słuchaczy [prowadzi] do upadku. (15) Dołóż starań, abyś sam stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie przynosi wstydu, który prawidłowo objaśnia Słowo Prawdy. (16) A pospolitej, czczej gadaniny unikaj, bowiem [ci, którzy ją uprawiają] będą popadać w coraz większą bezbożność, (17) a ich nauka będzie się szerzyć jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos, (18) którzy rozminęli się z prawdą, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. (19) Jednak fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką oto pieczęć: zna Pan tych, którzy należą do Niego, oraz: niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. (20) Bo w wielkim domu znajdują się nie tylko naczynia złote do zaszczytnych celów, ale i srebrne, i drewniane, i gliniane. Jedne do celów zaszczytnych, drugie do pospolitych. (21) Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tych [rzeczy pospolitych], będzie naczyniem do celów zaszczytnych, przydatnym dla Władcy, przygotowanym do każdego dobrego dzieła. (22) Od młodzieńczych pożądliwości uciekaj, zabiegaj natomiast o wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. (23) A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że prowadzą do sporów. (24) Natomiast niewolnik Pana nie powinien wdawać się w spory, ale powinien być uprzejmy dla wszystkich, gotowy do nauczania, wytrwały w znoszeniu przeciwności. (25) Powinien delikatnie pouczać tych, którzy się sprzeciwiają, [w nadziei], że Bóg przywiedzie ich kiedyś do nawrócenia i poznania Prawdy, (26) i wyzwolą się z sideł diabła, w które zostali schwytani przez niego żywcem, aby pełnić jego wolę.

3
(1) A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną ciężkie czasy. (2) Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, zarozumiali, pyszni, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, gardzący tym, co święte, (3) bez serca, bezlitośni, oszczerczy, niepohamowani, okrutni, nie miłujący tego, co dobre (4) zdradzieccy, porywczy, nadęci, rozmiłowani bardziej w przyjemnościach niż w Bogu. (5) Będą przybierać pozór pobożności, a jednocześnie wypierać się jej mocy. Również i tych unikaj. (6) Spośród nich pochodzą bowiem ci, którzy wkradają się do domów i zniewalają frywolne kobiety obciążone grzechami, miotane różnymi żądzami, (7) które ciągle się uczą, lecz nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. (8) Tak jak Jannes i Jambres sprzeciwili się Mojżeszowi, tak i oni sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. (9) Ale nie zajdą daleko, bowiem ich głupota stanie się oczywista dla wszystkich, podobnie jak stało się z tamtymi. (10) Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, dążnościami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, (11) prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! (12) Z resztą wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. (13) Tymczasem ludzie źli i oszuści będą brnąć ku gorszemu, samemu błądząc i innych w błąd wprowadzając. (14) Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i do czego zostałeś przekonany, wiedząc, od kogo się nauczyłeś, (15) jako że od młodości znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością, która prowadzi do zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. (16) Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był przygotowany i wyposażony do każdego dobrego czynu.

4
(1) Zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądzić żywych i umarłych, i objawienie się Jego i Jego Królestwa: (2) Głoś Słowo, bądź gotów w czasie dogodnym i niedogodnym, wykazuj błędy, upominaj, zachęcaj, nauczając z wielką cierpliwością. (3) Nadejdą bowiem czasy, gdy zdrowej nauki nie zniosą, lecz zgodnie z własnymi pożądliwościami dobiorą sobie nauczycieli, którzy będą łechtać ich uszy, (4) i odwrócą słuch od prawdy, a zwrócą się do baśni. (5) Ty jednak bądź czujny we wszystkim, znoś przeciwności, wykonuj pracę ewangelisty, wywiąż się rzetelnie ze swojej służby. (6) Ja zaś już niedługo zostanę wylany jako dar na ofiarę, a czas mojego odejścia nadszedł. (7) Stoczyłem dobrą walkę, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. (8) U kresu odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który Pan, sprawiedliwy sędzia, odda mi w owym dniu, a nie tylko mi, lecz wszystkim, którzy umiłowali Jego objawienie się. (9) Postaraj się przyjść do mnie szybko. (10) Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Kreskens do Galacji, Tytus do Dalmacji. (11) Tylko Łukasz ze mną został. Zabierz Marka i przyprowadź ze sobą, jest mi bowiem potrzebny do służby. (12) A Tychika posłałem do Efezu. (13) Kiedy przyjdziesz, przynieś płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa. Również księgi, zwłaszcza pergaminy. (14) Aleksander, ludwisarz, wyrządził mi wiele zła. Odda mu Pan zgodnie z jego uczynkami. (15) Ty również się go strzeż, bowiem bardzo się sprzeciwiał naszym słowom. (16) W czasie mojej pierwszej obrony nikt przy mnie nie był, lecz wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie zostanie policzone. (17) Lecz Pan stanął przy mnie i mnie umocnił, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii], i aby wszyscy poganie [ją] usłyszeli; dlatego też zostałem wyrwany z paszczy lwa. (18) Wybawi mnie Pan od każdego złego czynu i zbawi do swojego niebiańskiego Królestwa. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. (19) Pozdrów Pryskę, Akwilę i dom Onezyfora. (20) Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie. (21) Postaraj się przyjść przed zimą. Pozdrawia cię Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia. (22) Pan z duchem twoim! Łaska z wami!

Powrót do listy ksiąg