Czym protestantyzm różni się od katolicyzmu?
Przemysław Gola

Protestantyzm to jeden z nurtów chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, w obrębie którego funkcjonują wspólnoty religijne podkreślające swoje przywiązanie do tzw. pięciu zasad protestantyzmu:

"Tylko Pismo" (łac. Sola Scriptura) - zasada głosząca, że podstawowym źródłem prawd wiary jest dla chrześcijan Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, a nie ludzkie tradycje, dekrety soborów czy objawienia i proroctwa.

"Tylko z łaski" (łac. Sola Gratia) - zasada głosząca, że żaden człowiek nie może zasłużyć na swoje zbawienie pełniąc dobre uczynki lub udział w obrzędach religijnych. Zbawienie jest osiągane przez ludzi tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej.

"Tylko przez wiarę" (łac. Sola Fide) - zasada głosząca, że łaski Bożej nie można kupić ani na nią zasłużyć, lecz można ją otrzymać w darze tylko i wyłącznie poprzez uwierzenie w Jezusa Chrystusa.

"Tylko Chrystus" (łac. Solus Christus) - zasada głosząca, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus, a nie Maryja, święci czy kapłani.

"Tylko Bogu chwała" (łac. Soli Deo Gloria) - zasada głosząca, że cześć i chwała należy się tylko Bogu, a nie Maryi, świętym czy wysokopostawionym duchownym.

Powyższe zasady są fundamentalne. Z nich wynikają pozostałe, drobniejsze różnice. Do nich można zaliczyć kwestię celibatu. Otóż protestanccy pastorzy mogą posiadać żonę i dzieci. W protestantyzmie nie znajdziemy też kultu obrazów, świętych. Nabożeństwa protestanckie są co do zasady skromniejsze w oprawie, a budynki sakralne bardziej ascetycznie przyozdobione. W protestantyzmie nie odprawia się mszy, rozumianej jako bezkrwawa ofiara Jezusa. Prostestanci uważają bowiem, że Chrystus umarł jeden raz i była to ofiara doskonała, tak że nie musi być powtarzana ani uosabiana. Komunię w kościołach protestanckich przyjmuje się, zgodnie z Pismem, pod dwoma postaciami: chleba i wina.